page_header5

Dit is het privacybeleid van In Contact therapie coaching training in Amersfoort. Doel hiervan is om mijn cliënten uitdrukkelijk te informeren welke gegevens ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe.

Privacy cliënt
Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat naast adresgegevens, geboortedatum, geslacht, gsm nummer, email adres en leefsituatie), aantekeningen over jouw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie. Soms kunnen in jouw dossier ook voor de therapie noodzakelijke gegevens worden opgenomen die verkregen zijn bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts. Dit kan echter alleen met jouw expliciete toestemming die schriftelijk wordt vastgelegd.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bepaalde gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • met jouw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid of afhandeling van jouw dossier bij mijn overlijden.
 • voor het volledig geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing zoals intervisie of supervisie. Dit is een verplichting conform de beroepscode waaraan ik gehouden ben.
 • jouw adres en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een nota kan opstellen en verwerken in mijn administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van bepaalde gegevens van jou, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘gestalttherapie + bijhorende prestatiecode’
 • de kosten van het consult